B

Bannabbànn.

Barbòne.

Barràcch.

Battarì.

Benzobbè.

Bìfr.

Bubbù.

Bucabùq.

 

C

Cacafèfe.

Cacalùsce.

Carnvèle.

Carecòne.

Carnacrùte.

Cantatòre.

Capasèdd.

Cartòne.

Catnàzz.

Cernavìint.

C’ntès’me.

C’scòne.

Chepdlène.

Cicc mio figl.

Ciucurèdd.

Colacòle.

Craparèdd.

Cr’sciùle.

Cucchiaròne.

Culefrìtt.

Cummìne.

 

D

Diciòtt.

Dormènd.

Dellère.

 

F

 

Fatevòi.

Fcòdd.

Francione..

Farnarèle.

Fauzzìidd.

Ficafìche.

Fìirr flète.

Fìirr vècchie.

Fagiòle.

Fasùle.

Fisc’carùle.

Furceddòne.

Flciòne.

Fl’cètt.

 

G

Giocònd.

 

 

J

Jammacòrte.

Jattòne.

 

I

Iangelòne.

Iùocchie viànche.

 

L

Lamparìidd.

Latùppt.

Lavallèdd.

Luvgiòne.

 

M

Malandrème.

Malacère.

Matassòne.

Mezzogiòrn.

Muntgliòne.

M’zzarùle.

Marcànt.

Musc’lè.

Mus’d’lèbbr.

‘Mbr’llìne.

Mazzachène.

Maretète.

Marcantèdd.

Mùmml mùmml.

Mammamè.

Maccaròne.

Macchiàredd.

M’zzòne.

Muntagnòle.

Mnòre.

Magìstr.

M’clòne.

Mucc giàll.

 

N

‘Ncrìdd.

 

P

Pruc’nèll.

Pètmuscete.

Panarììdd.

Palòmm.

Pdùcchie.

Piplìcchie.

P’sciùdd.

Pistalègge.

Puntarèle.

P’zzacarìidd.

Pupptìcchie.

Pesc cantànn.

P’stòle.

P’zzcòne.

P’zzìint.

P’parùle.

Paparìidd.

Pulpètt.

Pasqualòne.

 

R

Rigenìidd.

Rasc chìgn.

 

S

Sparapìizz.

Sacchttòne.

Strazzacambièle.

Sinachèss.

Seppòne.

Strappòne.

Strazzòne.

Settmassarì.

Sc’quppttìne.

Sc’cascialìitt.

Sc’cancèdd.

Scarparèdd.

Sc’sciète.

Suspètt.

 

T

Trèv d fùuch.

Tregghiaròss.

Trèmla trèmla.

Tuzz l’umpìirn.

Tiraddrìtt.

Trebbcchìire.

Trtàng.

Terracàll.

T’zzòne.

Terdarùle.

Treccùle.

Tummlìne.

Trid’ciòre.

Tummasòne.

 

V

Vestiagròss.

Vaccarìidd.

Vtòne.

Virdcòne.

Vlène.

 

Z

Zètl.

Z’chìgn.

Zappagrène.

Zùupp lu pète.

Zuppcòne.

 

Vincenzo Cetera, in “S’arrcord li vign d’mmiinz la chiazz”. 1991.

 

I soprannomi, di Vittorio Favale.