- Clementin …-

 

Ogni jann puntualment

jintr a lu mes d Novembr

a com allucesc la matin

… s pr’sent’n li clementin.

Tutt li fond a r’mor

camj, mach’n e motor

ch li casc a cijnt’ner

da la matin n’zign alla ser.

Ch la frasch o p’nzttet

ci primizj o vecchia det

tanta jiumm’n e uagniidd

ci d v’cin, ci frustijr.

Ogni jann com a lold

sott prijzz o senza sold

ne pccenn, ne tanta gross

sol bell e rossa ross.

Ogni jann è n’arruwin

chessa strena clementin

la cr’scim fina fin

ma n port all’arruvin.

È je gross e je pallon

ten lu mus e je r’zzon

e p’ccenn e je pallin

e l’accogghj assutt la matin

senz acquagghj e senza brin

senza na macchj d fumin

sol lisc a p’zzatur

ch fe li compratur, bella fiur!

Pej a jun e a nald’un

sprojatur e addacquatur,

pompatur e zappatur,

ch arruè fin alla fin

nudd jintr a lu borsellin.

Ne jastem s po fè

ne ch josc e ne ch crè

è la sort che t’nim

… maldetta clementin!