- Ci alla cort sij cuntè da tuurt, ragion a vè! -

 Li d’sgrazj raccuntamm d lold tutt li uè e li d’saccord

tutt fals ch n sent chiù brev

invecj a lold l’alzamm la frev.

Jamm doj li chiù farabbutt

che ogni cos la fasciamm d’strutt

e ch ogni chiacchjr fasciamm rit a tutt

senza v’dè ci jern buun o brutt

Nonn f’r’mamm da nanz a n’sciun

semb chiù n’sist, senza pajur

cr’t’cann a tanta cr’stien

sc’ttann da la vocch, tant e tanta v’len.

No r’sparmiamm mangh nu cumpagn d cricch

l’all’sciamm da nanz e da ret l fasciamm na stizz

d li figghj, lu motor e lu fond

e d la migghier ca sarè l fascev li corn

Ji sapev qualcos s’n’tut

jidd chiù brev sc’ttev v’len

ji cjrchev d’alluntanè ogni mel

jidd n’v’dius d’scev che jer ver

ma la storj scì nanz nu picch

ca lu venn a sapè lu cumpagn d cricch.

S nfurmò da tanta cr’stie ci da la vocch sc’ttev v’len

e str’n’genn lu circhj semb chiù stritt

arruwò a nu ca n s’ntamm li dritt.

Ji fascibb la fiur da fessem a parlijbb m’bress a m’bress

d’scenn ogni vera sf’r’tun ch no jess vigliacch ch semb

Jidd, njò ogni v’len fascenn lu chiant d li putten

e sc’ttev d’sgrazj da chedda vocch

che a jidd jer a cred e no a me che d’scev lu ver.

La s’n’tenzj arruò a lu mument

e lu cumpagn tradit, accorò, e lu disc’t, puntò

sc’ttann a me che jer ditt lu ver

e no l’amich che sc’ttev v’len.

Chedda fiur l’er fatt e, moj m pent

ha d’fend’m nsciun m sent

pur ji tnev na colp

ma so ste cundannet sul ji a mort!

Mi m’barè da moj e ch semb ca lu ver no ven cr’dut

sul li chiacchjr i disc ch ver e m’lì rit cuntent da ret.

Sì n’sciun ci no si brev a d’fend’t

ogni cor e facjl che mor sul chidd ca sap’n cuntè

da tuurt semb raggion on avè!