- Quanta volt … figghj mj -

 

Quanta volt m’arrabbiev, quanta volt t’accjrev

quanta volt t currev e qualche volt t’arrus’neev.

Cert…vulev da te na cosa bon

sol na drett educazion.

Ti vist cr’sciut tutt na volt

prim p’chrijdd e po furb a com na volp

prim m s’ntijv a malapen

e mo m disc sì e fij lu n’dien.

Lu munn che tu no sij

a l’angh’l t’aspett ch na dolgia r’set

e nu curtijdd aff’let

e la vit… no so ros e fiur ma pur pajur e fregatur.

Japr l’ucchij a li cumpagn

chidd stren e t’rann chidd che t disc’n

che la vit è cort e po von fasc’n li cos tort.

No pruè li cos stren quann t disc’n

quant’è bell nu suspir a nu ( sp’nell )

e po ch t sent nu dritt ve fij a na femm’n nu ( scipp )

Jacchjit sub’t na fatì d’accussì tu poj capì

quand vel nu guadagnj quann s scett lu ( sagn da n’gann! )

Ch lu motorin ve chien-chien da la stred

no je na pist accjl’ret bast sol na d’strazion

e je subt d’struzion.

De na men a nu vecchj e a ci vol jess aiutet

fe na vist a nu malet e r’spijtt li cr’stien

e quann t sijnt sul e trist tres jintr alla ches d Crist  

dì ne preghijr e appizzch nu cer

purcè soltant Jidd è l’amich chiù sincer.

D sti cos no t’offend

e japr li recchj e ma da sent

mitt in prat’ch stu tesor ca ha capì cremmatin

c’è vol disc a jess genitor

Pur ci m mangass lu fiet mill volt nand e ret

semb t li gr’dè

fin a quann m’ha da cred

ca d’vijnt ch me sì ... nu figghj aggarbet

m’ha sti cos l’ha mand’nè jintr a l’anma com r’cord

che la da trasmett a lold ... !